ROI

Node Icon

Import a ROI from the visualizer.

Outputs

ROI 1: “Image Name”

Output ROI.

Type: Mask

Settings

Name Text

Name of the ROI.

ROI Definition HeroImage

Binary string representation of the ROI.

See also

Keywords: